Algemene voorwaarden ‘Force Moov’

BIGBEN biedt zijn klanten een handelsgarantie om te genieten van de herstelling of vervanging van een van de elektrische steps van het merk ‘BIGBEN’ in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.

1/ Definities

Vast accessoire: Accessoire van de elektrische step dat niet gedemonteerd kan worden zonder gereedschap en dat oorspronkelijk werd verkocht samen met de step.
Ongeval: Elke plotse, onvoorzienbare gebeurtenis buiten het Goed die de exclusieve oorzaak vormt van materiële Schade.
Goedgekeurde antidiefstalvoorziening: Antidiefstalvoorziening goedgekeurd door Sécurité & Réparation Automobiles (SRA) of gehomologeerd door de Fédération Française des Usagers de la Bicyclette (FUB).
Goed: elektrische step van het merk BIGBEN waarvan de openbare verkoopprijs niet meer bedraagt dan 499 € incl. btw. Het Goed omvat het Vervangingsgoed.
Vervangingsgoed: Nieuw Goed van hetzelfde model als het initiële Goed dat het voorwerp uitmaakt van de Handelsgarantie of, als dit niet meer gecommercialiseerd wordt of beschikbaar is, een equivalent nieuw goed, d.w.z. met minstens dezelfde belangrijke technische eigenschappen (met uitzondering van eigenschappen van merk, gewicht, kleur of design). De waarde ervan kan evenwel niet meer bedragen dan de Initiële Waarde.
Accidentele materiële schade (= Breuk): Elke vernietiging of beschadiging, volledig of gedeeltelijk, van buitenaf zichtbaar aan een Goed, schadelijk voor de goede werking ervan en het gevolg van een Ongeval.
Klant: de natuurlijke persoon die een Goed heeft gekocht en die geniet van de handelsgarantie voor breuk en diefstal aangeboden door BIGBEN.
Handelsgarantie: onderhavige handelsgarantie aangeboden door BIGBEN aan zijn Klanten in geval van breuk of diefstal van het Goed.
Nalatigheid: Gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid, al dan niet opzettelijk, dat aan de oorsprong ligt van de toepassing van de Handelsgarantie.
Verliezen: Geldelijke verliezen die voortvloeien uit de toepassing van de handelsgarantie breuk en diefstal van een Goed van de Klant na een Schadegeval.
Vast bevestigingspunt: Vast immobiel gedeelte in steen, metaal of hout, één met een volle muur of de grond, en waaraan het Goed niet losgemaakt kan worden, zelfs niet door optillen of losrukken.
Erkende hersteller: hersteller die een partner is van BIGBEN en die bevoegd is om de expertise uit te voeren en, in voorkomend geval, een Goed te herstellen na een toepassing van de Handelsgarantie.
Derde: Elke andere natuurlijke persoon dan de Klant, zijn echtgenoot of zijn partner, zijn ascendenten of zijn descendenten.
Initiële waarde: Waarde excl. Btw van het Goed vermeld op de aankoopfactuur en met een maximumbedrag van 499 € incl. btw.
Diefstal: Frauduleuze onteigening van het Goed door een Derde. Diefstal kan Diefstal met geweld zijn, Diefstal met braak of Diefstal met braak op de openbare weg.
Diefstal met geweld: Diefstal met bedreigingen of geweld door een Derde.
Braak: Diefstal door het forceren of vernielen:
- Van elke voorziening voor het afsluiten van een lokaal, een woning, een voertuig,
- Of buiten, van een erkende antidiefstalvoorziening die het Goed verbindt met een Vast bevestigingspunt.


2/ Datum van inwerkingtreding, duur en beëindiging van de Handelsgarantie

2.1 Datum van inwerkingtreding van de Handelsgarantie: De Handelsgarantie wordt van kracht vanaf de aankoopdatum van het Goed vermeld op de factuur.

2.2 Duur van de Handelsgarantie: De Handelsgarantie begint te lopen op de datum van inwerkingtreding van de Handelsgarantie, voor een periode van 12 maanden.

Deze Algemene voorwaarden worden via e-mail aan de klant bezorgd zodra de Handelsgarantie van kracht wordt. De Klant verbindt zich ertoe de documenten te bewaren op een duurzame drager (opslag op een vaste schijf).

2.3 Beëindiging van de Handelsgarantie: De Garantie loopt ten einde in geval van herstelling of vervanging van het Goed binnen de beperkingen van de Handelsgarantie zoals vermeld in artikel 3.

3/ Voorwerp en beperking van de Handelsgarantie

De Handelsgarantie heeft tot doel het Goed te verzekeren tegen Breuk of Diefstal.

3.1 Garantie in geval van breuk
In geval van accidentele materiële Schade tijdens de duur van de Handelsgarantie voorziet de Handelsgarantie de herstelling of vervanging van het verzekerde Goed.

De Garantie Breuk kan slechts één keer geactiveerd worden tijdens de geldigheidsduur.

3.2 Garantie in geval van Diefstal.
In geval van Diefstal tijdens de duur van de Handelsgarantie voorziet de Handelsgarantie de vervanging van het Goed.

De Garantie Diefstal kan slechts één keer geactiveerd worden tijdens de geldigheidsduur.

De Handelsgarantie verhindert de Klant niet te genieten van de wettelijke garantie met betrekking tot verborgen gebreken voorzien in de artikels 1641 tot 1649 en 2232 van het Burgerlijk wetboek en de wettelijke garantie met betrekking tot conformiteitgebreken voorzien in de artikels L.217-4 tot L.217-16 van het Consumentenwetboek (in overeenstemming met de bepalingen van artikel L211-15 van het Consumentenwetboek worden bepaalde artikels van de wet betreffende deze twee wettelijke garanties gereproduceerd in de Artikels 10 van onderhavige AV).

4/ Wijzigingen

In geval van vervanging van het Goed door BIGBEN in het kader van de wettelijke garanties of zijn constructeursgarantie, geldt voor het Vervangingsgoed dezelfde garantie als voor het Initiële Goed, maar slechts voor de nog resterende geldigheidsduur van de Handelsgarantie voor het Initiële Goed, en onder voorbehoud van de naleving van de hierna vermelde voorwaarden.

Elke wijziging (met name wijziging van het serienummer, het model enz.) als gevolg van een vervanging van het Goed in het kader van de wettelijke garanties of de constructeursgarantie of in geval van een wijziging van naam en/of adres, moet door de klant schriftelijk gemeld worden op het postadres: Affinium – 22 rue Saint Augustin 75002 Parijs, of via e-mail: contact@affinium.fr, binnen de 15 (vijftien) werkdagen te rekenen vanaf de datum waarop de overeenkomstige gebeurtenis zich heeft voorgedaan, op straffe van het verval van het garantierecht.

5/ Uitsluitingen

Zijn uitgesloten van de Handelsgarantie, in alle gevallen, de schade als gevolg van:
• Schadegevallen die verband houden met professioneel gebruik (levering, regelmatige beroepsmatige verplaatsingen enz.) of als de eigenaar een rechtspersoon is (verhuur of leasing door een onderneming, een hotel enz.) ;
• Opzettelijke of misleidende feiten door elke andere persoon dan een derde;
• Schade en diefstallen die zich hebben voorgedaan bij afwezigheid van gevaren;
• Schade of indirecte verliezen geleden door de verzekerde tijdens of als gevolg van een schadegeval;
• Schadegevallen die het gevolg zijn van onachtzaamheid;
• De burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerde of de klant;
• Elektrische steps waarvan het motorvermogen hoger is dan 250w of niet automatisch begrensd wordt zodra het goed de snelheid van 25km/uur bereikt;
• Niet-vaste accessoires, met name teller, verlichtingssysteem, pomp, waterfles en handtassen;
• Vaste accessoires die niet origineel verkocht werden
Naast de algemene uitsluitingen is, in geval van garantie Breuk, schade uitgesloten die resulteert uit:
• Alle schade die resulteert uit een wijziging of transformatie van het goed;
• Alle schade die verband houdt met de slijtage van het goed;
• Alle schade geleden door de pneumatica, behalve als deze schade het gevolg is van een ongeval dat een invloed heeft op andere delen van het goed;
• Alle schade als gevolg van een brand, een klimatologische gebeurtenis, het inslaan van de bliksem, een kortsluiting of vorst;
• Alle schade die resulteert uit een langdurige blootstelling van het goed aan water (oxidatie, corrosie, roest, vervuiling, kalkaanslag);
• Schade opgetreden tijdens wedstrijden, competities;
• Alle schade die verband houdt met een van de wettelijke garanties van de constructeur of de distributeur;
• Alle schade die resulteert uit de niet-naleving van de gebruiks- en onderhoudsinstructies van het goed vermeld op de infofiche van de Constructeur;
• Schade van esthetische orde zoals verkleuring, vlekken, strepen, barsten, afschilfering, bulten of graffiti op het Goed;
• Alle schade veroorzaakt onder invloed van alcohol (staat bepaald door een alcoholgehalte dat minstens bestraft kan worden met een boete van klasse 4 - artikels l234-1 en r234-1 van het verkeersreglement) of van stoffen of planten geklasseerd als verdovende middelen (artikel l235-1 van het verkeersreglement), alsook in geval van weigering om zich te ontwerpen aan een opsporingstest;
• Defecten van alle aard, gebreken of tekortkomingen toewijsbaar aan interne oorzaken van het verzekerde goed of aan de slijtage van de componenten, ongeacht de oorzaak ervan.
Naast de gangbare uitsluitingen is, in geval van garantie Diefstal, schade uitgesloten die resulteert uit:
• Andere diefstal dan diefstal met geweld, braak of diefstal op de openbare weg;
• Diefstal met braak op de openbare weg van het goed dat niet met een goedgekeurde antidiefstalvoorziening vastgemaakt is aan een vast bevestigingspunt;
• Diefstal van batterij als deze los van het Goed wordt gestolen, behalve als de batterij een vast accessoire vormt.


7/ Toepassing van de Handelsgarantie in geval van breuk

7.1 Hoe de Breuk melden?
De Klant moet de breuk van het Goed melden binnen een termijn van 5 werkdagen te rekenen vanaf de breuk, en wel als volgt:
- Via e-mail: forcecare@force-mobility.fr
- Via internet: forcecare.force-mobility.fr/force-moov

De Klant moet het volgende meedelen:
- Een verklaring op eer van de exacte en gedetailleerde omstandigheden van de Breuk (met name de datum, het uur en de plaats van het Schadegeval);
- Een foto van het kapotte Goed.

7.2 Hoe het kapotte Goed verzenden?
Eens de bewijsstukken ontvangen zijn, zal de Klant het Goed zelf moeten retourneren, in een verpakking die geschikt is voor het transport in de beste omstandigheden die de step beschermt. Het Goed moet geretourneerd worden naar een dienstverlener die erkend is door BIGBEN.
De Klant moet aan zijn pakket het volgende toevoegen:
- De originele factuur van het Goed;
- Het kapotte Goed met zijn accessoires

7.3 Hoe wordt het Goed terugbezorgd?
Eens het Goed ontvangen is en onder voorbehoud van de garantie-uitsluitingen zoals vermeld in artikel 5, zal het Goed hersteld worden of vervangen worden door een equivalent Goed, d.w.z. een Goed met minstens dezelfde belangrijke technische eigenschappen (met uitzondering van eigenschappen van merk, gewicht, kleur of design) en qua prijs.

Het Goed zal verzonden worden naar de Klant, op kosten van BIGBEN, volgens de termijn die hem werd meegedeeld, rekening houdend met de aard van het Goed en de beschikbaarheid van het Vervangingsgoed.

8/ Toepassing van de Handelsgarantie in geval van Diefstal

8.1 Hoe Diefstal melden?
De Klant zal de Diefstal moeten melden binnen een termijn van 2 werkdagen volgend op de Diefstal, en wel als volgt:
- Via e-mail: forcecare@force-mobility.fr
- Via internet: forcecare.force-mobility.fr/force-moov

De Klant moet het volgende melden:

- Een verklaring op eer van de exacte en gedetailleerde omstandigheden van de Diefstal (met name de datum, het uur en de plaats van het Schadegeval);
- Het proces-verbaal van politie waarin de omstandigheden van de Diefstal moeten staan, evenals de referenties van het Goed (het model en het serienummer);
Bovendien in geval van Diefstal met braak:
- De factuur van de goedgekeurde antidiefstalvoorziening die gebruikt werd om het Goed te bevestigen aan een vast bevestigingspunt en die gebroken werd bij de Diefstal met braak.

8.2 Hoe wordt het Vervangingsgoed verzonden?
Onder voorbehoud van de garantie-uitsluitingen zoals vermeld in artikel 5 zal het gestolen Goed vervangen worden door een equivalent Goed, d.w.z. een goed met minstens dezelfde belangrijke technische eigenschappen (met uitzondering van eigenschappen van merk, gewicht, kleur of design) en qua prijs.

Het Goed zal naar de Klant verzonden worden, op kosten van BIGBEN, volgens de termijn die hem werd meegedeeld en die afhangt van de aard van het Goed en de beschikbaarheid van het Vervangingsgoed.


9/ Overdracht van het Goed

De Handelsgarantie kan door de Klant overgedragen worden als hij zijn Goed doorverkoopt tijdens de duur van de Handelsgarantie. De Garantievoorwaarden blijven onveranderd onder voorbehoud van de naleving van de voorwaarden van artikel 4 ‘Wijzigingen’.

10/ Klachten

In geval van moeilijkheden met betrekking tot de toepassingsvoorwaarden van de Handelsgarantie moet de Klant zich schriftelijk via e-mail richten op het adres:
- assurance-forcemoov@affinium.fr

Als het gegeven antwoord niet bevredigend is, kan de Klant, alvorens gerechtelijke stappen te zetten, een minnelijke schikking nastreven, met name met de hulp van een consumentenvereniging of een professionele organisatie uit de sector, of elk ander advies van zijn keuze. Er wordt aan herinnerd dat het nastreven van een minnelijke schikking de duur van de Handelsgarantie niet onderbreekt. Er wordt aan herinnerd dat over het algemeen en onder voorbehoud van de beoordeling van de rechtbanken, de naleving van de bepalingen van de Handelsgarantie inhoudt dat de Klant het Goed op normale wijze gebruikt en dat geen enkele niet door BIGBEN erkende derde tussenkomst verleent voor de herstelling van het Goed.

11/ Diverse bepalingen

Territorialiteit: De prestaties die voortvloeien uit de tenuitvoerlegging van de Handelsgarantie worden uitsluitend verricht op het Franse vasteland.

Toepasselijk recht – Bevoegde jurisdictie: De tijdens de hele duur van de Handelsgarantie gebruikte taal is het Frans. De precontractuele relaties en onderhavige algemene voorwaarden vallen onder het Franse recht. Elk geschil dat voortvloeit uit de uitvoering of de interpretatie van onderhavige algemene voorwaarden zal onder de bevoegdheid van de Franse jurisdicties vallen.

Informatica, Bestanden en Vrijheden:
- De Klant wordt uitdrukkelijk op de hoogte gebracht van het bestaan van en aanvaardt in te stemmen met de geautomatiseerde verwerking van informatie op naam en persoonsgegevens die door BIGBEN worden verzameld in het kader van de Handelsgarantie, alsook tijdens het beheer ervan. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor BIGBEN en mag met het oog op het beheer en de uitvoering van de Handelsgarantie meegedeeld worden aan sommige van zijn dienstverleners.
- De Klant heeft recht op inzage, verzet, rechtzetting en schrapping van zijn gegevens in de bestanden van BIGBEN of van zijn erkende onderaannemer, volgens de voorwaarden voorzien door de wet nr. 78-17 van 06 januari 1978 zoals gewijzigd, en de Europese verordening inzake gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 ;
De Klant kan deze rechten middels rechtvaardiging van zijn identiteit uitoefenen per brief gericht aan: Affinium – 22 rue Saint Augustin 75002 Parijs of via e-mail: contact@affinium.fr
- Elke valse of onregelmatige verklaring kan het voorwerp uitmaken van een specifieke verwerking die tot doel heeft fraude te voorkomen of te identificeren.


Wettelijke garanties met betrekking tot verborgen gebreken en conformiteitgebreken:
De Handelsgarantie doet geen afbreuk aan de wettelijke garanties met betrekking tot verborgen gebreken (art. 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek) en conformiteitgebreken (art. L. 211-4 tot L. 211-14 van het Consumentenwetboek) en vervangt deze niet.
Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek: De verkoper is gehouden tot garantie voor verborgen verbreken aan het verkochte Goed waardoor dit niet geschikt is voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of waardoor dit gebruik in dergelijke mate afneemt dat de koper het Goed niet zou hebben gekocht, of er een lagere prijs voor zou hebben betaald, mocht hij hiervan op de hoogte zijn geweest.
Artikel 1648 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek: De actie die resulteert uit koopvernietigende gebreken moet door de koper worden aangespannen binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf de vaststelling van het gebrek.
Artikel L 217-4 van het Consumentenwetboek: De verkoper is ertoe gehouden een goed te leveren dat in overeenstemming is met het contract en is verantwoordelijk voor conformiteitgebreken op het moment van de levering. Hij is eveneens verantwoordelijk voor conformiteitgebreken die resulteren uit de verpakking, de montage-instructies of de installatie als deze krachtens het contract te zijnen laste zijn of gebeurden onder zijn verantwoordelijkheid.
Artikel L 217-5 van het Consumentenwetboek: Om in overeenstemming te zijn met het contract, moet het Goed:
1° Geschikt zijn voor het gebruik dat gewoonlijk wordt verwacht van een vergelijkbaar goed en, in voorkomend geval:
- overeenstemmen met de beschrijving gegeven door de verkoper en beschikken over de kwaliteiten die deze aan de koper heeft voorgesteld in de vorm van een staal of model;
- de kwaliteiten hebben die een koper rechtmatig mag verwachten gezien de openbare verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in de reclame of volgens de labels;
2° Of de eigenschappen vertonen die werden gedefinieerd door de partijen of geschikt zijn voor elk speciaal gebruik nagestreefd door de koper, ter kennis gebracht van de verkoper en door deze laatste aanvaard.

Artikel L 217-12 van het Consumentenwetboek: De actie die resulteert uit het conformiteitgebrek verjaart na twee jaar te rekenen vanaf de levering van het goed.
Artikel L 217-16 van het Consumentenwetboek: Als de koper aan de verkoper tijdens de handelsgarantie die hem werd toegekend bij de aankoop of de herstelling van een roerend goed, vraagt om een herstelling gedekt door de garantie, wordt elke periode van immobilisatie van minstens zeven dagen toegevoegd aan de nog resterende garantieduur. Deze periode loopt vanaf de aanvraag tot tussenkomst van de koper of de terbeschikkingstelling voor herstelling van het goed in kwestie, als deze terbeschikkingstelling na de aanvraag tot tussenkomst valt.