Ogólne warunki „Force Moov”

BIGBEN oferuje swoim klientom gwarancję handlową na naprawę lub wymianę jednej z hulajnóg elektrycznych marki „BIGBEN” zgodnie z niniejszymi ogólnymi warunkami.

1 / Definicje br
Akcesoria stałe: Akcesoria do hulajnogi elektrycznej, których nie można zdemontować bez użycia narzędzi i które zostały sprzedane wraz z hulajnogą.
Wypadek: Każde nagłe, nieprzewidywalne, zewnętrzne zdarzenie związane z Produktem, stanowiące jedyną przyczynę Szkód materialnych.
Zatwierdzone zabezpieczenie przeciwkradzieżowe: Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe zatwierdzone przez organizację Sécurité et Réparation Automobiles (SRA) lub homologowane przez Fédération Française des Usagers de la Bicyclette (FUB).
Produkt: hulajnoga elektryczna marki BIGBEN, której cena detaliczna nie przekracza 499 EUR brutto. Produkt obejmuje Produkt zastępczy.
Produkt zastępczy: Nowy model, identyczny z pierwotnym Produktem stanowiącym przedmiot Gwarancji handlowej lub, jeżeli nie jest on już sprzedawany lub dostępny, nowy, równoważny produkt, tj. posiadający co najmniej te same podstawowe parametry techniczne (z wyjątkiem marki, wagi, koloru lub wyglądu). Jego wartość nie może jednak przekroczyć Wartości początkowej.
Przypadkowe uszkodzenie Produktu (= Uszkodzenie): Wszelkie zniszczenie Produktu lub jego uszkodzenie, całkowite lub częściowe, widoczne z zewnątrz, wpływające na jego działanie i powstałe na skutek Wypadku. br} [Klient: osoba fizyczna, która kupiła Produkt i korzysta z gwarancji handlowej na uszkodzenie i kradzież przyznanej przez BIGBEN.
Gwarancja handlowa: niniejsza gwarancja handlowa udzielana przez BIGBEN swoim klientom w przypadku uszkodzenia lub kradzieży Produktu.
Zaniedbanie: Brak ostrożności lub rozwagi, umyślny lub nie, powodujący uruchomienie Gwarancji handlowej.
Straty: Straty pieniężne wynikające z zastosowania gwarancji handlowej na naprawy i kradzież Produktu Klienta w następstwie Szkody.
Stały punkt mocowania: Stały, nieruchomy element z kamienia, metalu lub drewna, połączony na stałe ze ścianą lub ziemią, od którego nie można odczepić Produktu nawet przez podniesienie lub wyrwanie.
Autoryzowany warsztat: warsztat partnerski firmy BIGBEN, uprawniony do wyceny i – w razie potrzeby – naprawy Produktu w następstwie zastosowania Gwarancji handlowej.
Osoba trzecia: Każda osoba fizyczna inna niż Klient, jego małżonek(-ka) lub konkubent(ka), partner(ka) w ramach PACS, jego wstępni lub zstępni.
Wartość początkowa: Wartość netto Produktu widniejąca na fakturze zakupu, w maksymalnej kwocie 499 EUR brutto.
Kradzież: Nieuczciwe przywłaszczenie Produktu przez Osobę trzecią. Kradzież obejmuje Rabunek, Kradzież z włamaniem lub Kradzież z włamaniem na drodze publicznej.
Rabunek: Kradzież z użyciem gróźb lub przemocy ze strony Osoby trzeciej.
Kradzież z włamaniem: Kradzież przez sforsowanie lub przez zniszczenie:
- każdego urządzenia zamykającego nieruchomość trwałą, zamkniętą i zadaszoną, mieszkanie, pojazd,
- lub, na zewnątrz, zatwierdzonego Zabezpieczenia przeciwkradzieżowego łączącego Produkt ze Stałym punktem mocowania.


2 / Data wejścia w życie, okres obowiązywania i wypowiedzenie Gwarancji handlowej

2.1 Data wejścia w życie Gwarancji handlowej: Gwarancja handlowa zaczyna obowiązywać od daty zakupu Produktu podanej na fakturze.

2.2 Czas trwania Gwarancji handlowej: Gwarancja handlowa obowiązuje od dnia wejścia w życie Gwarancji handlowej przez 12 miesięcy.

Niniejsze Ogólne warunki są wysyłane do klienta pocztą elektroniczną w dniu wejścia w życie Gwarancji handlowej. Klient zobowiązuje się przechowywać dokumenty na trwałym nośniku (zapisanie na twardym dysku).

2.3 Wygaśnięcie gwarancji handlowej: Gwarancja wygasa w przypadku naprawy lub wymiany Produktu w ramach Gwarancji handlowej określonej w artykule 3.

3 / Przedmiot i zakres Gwarancji handlowej

Gwarancja ma na celu zabezpieczenie Produktu przed Uszkodzeniem lub Kradzieżą.

3.1 Gwarancja w przypadku uszkodzenia
W przypadku przypadkowego uszkodzenia produktu w trakcie obowiązywania Gwarancji handlowej Gwarancja handlowa przewiduje naprawę lub wymianę ubezpieczonego Produktu.

Gwarancję na uszkodzenie można aktywować tylko jeden raz w trakcie jej obowiązywania.

3.2 Gwarancja w przypadku Kradzieży
W przypadku kradzieży w okresie obowiązywania Gwarancji handlowej Gwarancja handlowa przewiduje wymianę Produktu.

Gwarancję w przypadku Kradzieży można aktywować tylko jeden raz w trakcie jej obowiązywania.

Gwarancja handlowa nie uniemożliwia Klientowi korzystania z gwarancji prawnej na wady ukryte, o której mowa w art. 1641 do 1649 i 2232 kodeksu cywilnego, a także z gwarancji prawnej związanej z brakiem zgodności, o której mowa w art. L.217–4 do L.217–16 Kodeksu konsumenckiego (zgodnie z przepisami art. L211–15 Kodeksu konsumenckiego, niektóre artykuły prawne dotyczące tych dwóch gwarancji prawnych zostały przedstawione w art. 10 niniejszych Ogólnych warunków.

4 / Zmiany


W przypadku wymiany Produktu przez BIGBEN w ramach gwarancji prawnych lub gwarancji producenta Produkt Zastępczy jest zapewniony na takich samych warunkach jak Produkt pierwotny, ale tylko przez okres ważności Gwarancji handlowej pozostały do wygaśnięcia dla Produktu pierwotnego i pod warunkiem zgodności z warunkami określonymi poniżej.

Wszelkie dokonane zmiany (w tym zmiana numeru seryjnego, modelu itd.) wynikające z wymiany Produktu w ramach gwarancji prawnych lub gwarancji producenta albo w przypadku zmiany nazwiska i/lub adresu muszą być zgłoszone przez klienta na piśmie na adres pocztowy: Affinium – 22 rue Saint Augustin 75002 Paryż lub adres e-mail: contact@affinium.fr, w ciągu 15 (piętnastu) dni roboczych od daty wystąpienia odpowiedniego zdarzenia, aby nie utracić prawa do gwarancji.

5/ Wyłączenia

W żadnym wypadku Gwarancja handlowa nie obejmuje poniesionych szkód wynikających z:
• Szkód związanych z użyciem profesjonalnym (dostawa, regularne podróże służbowe itd.) lub gdy właściciel jest osobą prawną (wynajem lub wypożyczenie przez firmę, hotel itd.);
• Umyślnego lub podstępnego działania osób innych niż osoba trzecia;
• Uszkodzeń i kradzieży dokonanych przy braku zagrożenia;
• Pośrednich szkód lub strat poniesionych przez ubezpieczonego w trakcie lub w następstwie szkody;
• Szkód wynikających z zaniedbania;
• Odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego lub klienta;
• Mocy silnika przekraczającej 250 W lub braku wyłączenia automatycznego po przekroczeniu prędkości 25 km/h;
• Niezamocowanych akcesoriów, w szczególności licznika, systemu oświetlenia, pompki, bidonu i toreb;
• Nieoryginalnych stałych akcesoriów
Oprócz powszechnych wyłączeń, nie są objęte gwarancją na uszkodzenie szkody wynikające z:
• Szkód spowodowanych modyfikacjami lub przeróbkami produktu;
• Szkód związanych ze zużyciem produktu;
• Uszkodzeń opon, chyba że są one wynikiem wypadku mającego wpływ na inne części produktu;
• Szkód powstałych na skutek pożaru, zdarzenia klimatycznego, uderzenia pioruna, zwarcia lub mrozu;
• Uszkodzeń spowodowanych przez długotrwałe wystawienie produktu na działanie wody (utlenienie, korozja, zardzewienie, zabrudzenie, osadzenie kamienia);
• Uszkodzeń powstałych w trakcie wyścigów, zawodów;
• Szkód objętych jedną z gwarancji prawnych producenta lub dystrybutora;
• Szkód związanych z nieprzestrzeganiem instrukcji użytkowania i konserwacji produktu przedstawionych w instrukcji Producenta;
• Uszkodzeń wpływających na wygląd produktu: odbarwień, wżerów, plam, zarysowań, odprysków, złuszczeń, wgnieceń, wybrzuszeń lub graffiti;
• Uszkodzeń powstałych podczas jazdy pod wpływem alkoholu (stan definiowany na podstawie poziomu alkoholu we krwi, równoważny z wykroczeniem czwartej klasy – artykuły 1234–1 i r234–1 Prawa o ruchu drogowym) lub pod wpływem substancji lub roślin sklasyfikowanych jako narkotyki (art. 1235-1 Prawa o ruchu drogowym), jak również w przypadku odmowy poddania się kontroli;
• Wszelkich awarii, niesprawności lub usterek z przyczyn wewnętrznych ubezpieczonego produktu lub związanych ze zużyciem części, bez względu na przyczynę.
Oprócz powszechnych wyłączeń nie są objęte gwarancją od kradzieży szkody wynikające z:
• Kradzieży innych niż rabunek, kradzieży z włamaniem lub kradzieży z włamaniem na drodze publicznej;
• Kradzieży z włamaniem na drodze publicznej produktu nieprzypiętego do stałego punktu mocowania zabezpieczeniem przeciwkradzieżowym;
• Kradzieży baterii, ukradzionej niezależnie od Produktu, z wyjątkiem sytuacji, gdy bateria stanowi stały elementy wyposażenia.


7/ Uruchomienie Gwarancji handlowej w przypadku uszkodzenia

7.1 Jak powiadomić o uszkodzeniu?
Klient musi zgłosić uszkodzenie Produktu w ciągu 5 dni roboczych od momentu uszkodzenia:
- drogą elektroniczną: forcecare@force-mobility.fr
- na stronie internetowej: forcecare.force-mobility.fr/force-moov

W swoim zgłoszeniu Klient musi zamieścić:
- honorowe oświadczenie z opisem dokładnych i szczegółowych okoliczności Uszkodzenia (w szczególności datę, godzinę i miejsce Szkody),
- zdjęcie uszkodzonego Produktu.

7.2 Jak odesłać uszkodzony Produkt?
Po otrzymaniu dokumentów potwierdzających Klient musi zwrócić Produkt we własnym zakresie, w najlepszych warunkach i w odpowiednim opakowaniu transportowym chroniącym hulajnogę do usługodawcy zatwierdzonego przez BIGBEN.
Klient musi dołączyć do swojej przesyłki:
- Oryginalną fakturę zakupu Produktu;
- Uszkodzony Produkt wraz z akcesoriami

7.3 Jak zwracany jest Produkt?
Po odebraniu Produktu i z zastrzeżeniem wyłączeń gwarancji wymienionych w art. 5 zostanie on naprawiony lub wymieniony na Produkt równoważny, tj. posiadający co najmniej takie same podstawowe parametry techniczne (z wyjątkiem marki, wagi, koloru lub wyglądu) i cenę.

Produkt zostanie wysłany do klienta na koszt BIGBEN we wskazanym terminie, z uwzględnieniem charakteru Produktu oraz dostępności Produktu zastępczego.

8/ Uruchomienie Gwarancji handlowej w przypadku Kradzieży

8.1 Jak zgłosić Kradzież?
Klient musi zgłosić kradzież Produktu w ciągu 2 dni roboczych od zdarzenia:
- drogą elektroniczną: forcecare@force-mobility.fr
- na stronie internetowej: forcecare.force-mobility.fr/force-moov

W swoim zgłoszeniu Klient musi zamieścić:

- honorowe oświadczenie z opisem dokładnych i szczegółowych okoliczności zdarzenia (w szczególności datę, godzinę i miejsce Szkody);
- Protokół policyjny, w którym wskazane są okoliczności Kradzieży, a także dane Produktu (model i numer seryjny);
Ponadto, w przypadku Kradzieży z włamaniem:
- zatwierdzony rachunek za zabezpieczenie przeciwkradzieżowe używane do przyczepienia Produktu do stałego punktu mocowania, które zostało zniszczone w wyniku Kradzieży.

8.2 Jak wysyłany jest Produkt zastępczy?
Z zastrzeżeniem wyłączeń gwarancji wymienionych w art. 5 skradziony Produkt zostanie zastąpiony równoważnym Produktem, tj. posiadającym co najmniej takie same podstawowe parametry techniczne (z wyjątkiem marki, ciężaru, koloru lub wyglądu) i cenę.

Produkt zostanie wysłany do Klienta na koszt BIGBEN we wskazanym terminie i z uwzględnieniem rodzaju i dostępności Produktu zastępczego.


9 / Przekazanie Produktu]

Gwarancja handlowa może zostać przeniesiona przez Klienta, jeżeli odsprzedaje on Produkt w czasie obowiązywania Gwarancji handlowej. Warunki Gwarancji pozostają niezmienione pod warunkiem spełnienia warunków określonych w art. 4 „Zmiany”.

10 / Reklamacje

W razie trudności związanych z warunkami stosowania Gwarancji handlowej Klient powinien wysłać pismo na następujący adres:
- assurance-forcemoov@affinium.fr

Jeżeli udzielona odpowiedź będzie niezadowalająca, Klient może przed podjęciem działań prawnych poszukać polubownego rozwiązania, korzystając w szczególności z pomocy stowarzyszenia konsumentów lub innej organizacji branżowej. Przypomina się, że szukanie polubownego rozwiązania nie przerywa okresu obowiązywania Gwarancji handlowej. Przypomina się, że zasadniczo i z zastrzeżeniem oceny sądów, zgodnie z postanowieniami Gwarancji handlowej Klient korzysta z Produktu w normalny sposób i żadna osoba trzecia, nieupoważniona przez BIGBEN, nie dokonuje napraw Produktu.

11 / Postanowienia różne

Terytorialność: Korzyści wynikające z zastosowania Gwarancji handlowej dotyczą wyłącznie Francji metropolitalnej.

Obowiązujące prawo - Właściwy sąd: Językiem używanym przez cały okres obowiązywania Gwarancji handlowej jest język francuski. Stosunki przedumowne oraz niniejsze ogólne warunki podlegają prawu francuskiemu. Wszelkie spory wynikające z wykonania lub interpretacji niniejszych ogólnych warunków podlegają jurysdykcji sądów francuskich.

Dane, pliki i swobody:
- Klient jest wyraźnie informowany o istnieniu automatycznego przetwarzania danych osobowych, zbieranych przez BIGBEN w ramach Gwarancji handlowej, a także w trakcie zarządzania nią. Klient oświadcza, że akceptuje ten fakt. Informacje te są przeznaczone wyłącznie dla BIGBEN i mogą być przekazywane niektórym dostawcom usług do celów zarządzania i wykonywania Gwarancji handlowej.
- Klient ma prawo do dostępu, sprzeciwu, sprostowania i usuwania dotyczących go informacji zgromadzonych w plikach BIGBEN lub zatwierdzonego podwykonawcy na warunkach przewidzianych w zmienionej ustawie nr 78–17 z 6 stycznia 1978 r. oraz w europejskim Ogólne rozporządzenie o ochronie danych 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
Klient może skorzystać z tych praw, potwierdzając swoją tożsamość w piśmie wysłanym do: Affinium – 22 rue Saint Augustin 75002 Paryż lub na adres e-mail: contact@affinium.fr
- Wszelkie fałszywe lub nieprawidłowe oświadczenia mogą podlegać szczególnemu przetwarzaniu tak, aby zapobiec oszustwu lub je wykryć.


Gwarancje prawne dotyczące ukrytych wad i braków zgodności:
Gwarancja handlowa nie ogranicza ani nie wyklucza gwarancji prawnych dotyczących wad ukrytych (art. 1641 i kolejne Kodeksu cywilnego) oraz braków zgodności (art. L. 211–4 do L. 211–14 Kodeksu konsumenckiego) i nie zastępuje ich.
Art. 1641 Kodeksu cywilnego: Sprzedawca jest związany gwarancją na ukryte wady sprzedanej rzeczy, które czynią ją niezdatną do użytku, do którego jest przeznaczona lub która zmniejsza zakres zastosowań tak, że kupujący nie nabyłby tej rzeczy lub zapłaciłby za nią niższą cenę, gdyby o tym wiedział.
Art. 1648 ust. 1 Kodeksu cywilnego: Wszelkie roszczenia wynikające z wad ukrytych muszą być zgłoszone przez nabywcę w ciągu dwóch lat od wykrycia wady.

Art. L 217-4 Kodeksu konsumenckiego: Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru zgodnego z umową i odpowiada za wszelkie niezgodności przy dostawie. Odpowiada także za braki zgodności opakowania, instrukcji montażu i instalacji, gdy zgodnie z umową wchodzi ona w zakres jego obowiązków lub gdy została wykonana na jego odpowiedzialność.
Art. L 217-5 Kodeksu konsumenckiego: Aby zapewnić zgodność z umową, Produkt powinien:
1° Być zdatny do zwyczajowego użycia przewidzianego dla podobnego Produktu i w danym wypadku:
- odpowiadać opisowi podanemu przez sprzedawcę i posiadać cechy, jakie przedstawił on nabywcy w postaci próbki lub modelu;
- posiadać cechy, których kupujący może zasadnie oczekiwać zgodnie z publicznymi oświadczeniami złożonymi przez sprzedającego, producenta lub jego przedstawiciela, w szczególności w reklamie lub na etykiecie,
2° lub posiadać cechy określone przez strony we wspólnej umowie, lub być zdatny do specjalnego użycia przez kupującego, o które poprosił on sprzedawcę, a ten się zgodził.

Art. L 217-12 Kodeksu konsumenckiego: Wszelkie roszczenia wynikające z niezgodności z umową muszą być zgłoszone w ciągu dwóch lat od dostarczenia Produktu.
Art. L 217-16 Kodeksu konsumenckiego: Jeżeli kupujący zwróci się do sprzedawcy w okresie trwania gwarancji handlowej o przyjęcie lub naprawę sprzętu, przywrócenie do stanu opisanego w gwarancji, okres niedostępności powyżej siedmiu dni jest dodawany do pozostałego okresu gwarancji. Okres ten liczony jest od daty złożenia reklamacji u sprzedawcy lub od daty udostępnienia reklamowanego sprzętu do naprawy, o ile udostępnienie to nastąpiło później niż zgłoszenie reklamacji.