Condiţii generale „Force Moov”

BIGBEN oferă clienţilor săi o garanţie comercială în vederea beneficierii de repararea sau înlocuirea uneia dintre trotinetele electrice marca „BIGBEN” conform prezentelor condiţii generale.

1/ Definiţii

Accesoriu fix: Accesoriu al trotinetei electrice care nu poate fi demontat fără scule şi care a fost vândut iniţial cu trotineta.
Accident: Orice eveniment brusc, imprevizibil, exterior Bunului, şi constituind cauza exclusivă a unei Daune materiale.
Dispozitiv antifurt aprobat: Dispozitiv antifurt acceptat de Securitatea şi Reparaţia Automobilelor (SRA) sau omologat de Federaţia Franceză a Utilizatorilor de Bicicletă (FUB).
Bun: trotinetă electrică marca BIGBEN al cărei preţ de vânzare public nu depăşeşte 499 € cu toate taxele incluse (TTC). Bunul include Bunul de înlocuire.
Bun de înlocuire: Bun nou cu model identic cu Bunul iniţial care face obiectul Garanţiei comerciale sau, dacă acesta nu mai este comercializat sau disponibil, un bun nou echivalent adică având minim aceleaşi caracteristici tehnice principale (cu excepţia caracteristicilor de marcă, greutate, culoare sau design). Valoarea sa nu va putea depăşi totuşi Valoarea iniţială.
Daună materială din accident (= Defectare): Orice distrugere sau deteriorare, totală sau parţială, exterior vizibilă a unui Bun, care afectează în mod negativ buna sa funcţionare şi care a rezultat dintr-un Accident.
Client: persoană fizică ce a achiziţionat un Bun şi beneficiază de garanţia comercială pentru defectare şi furt acordată de BIGBEN.
Garanţie comercială: prezenta garanţie comercială oferită de BIGBEN Clienţilor săi în caz de defectare sau furt al Bunului.
Neglijenţă: Defect de precauţie sau prudenţă, intenţionat sau nu, care stă la originea aplicării Garanţiei comerciale.
Pierderi: Pierderi pecuniare rezultate din aplicarea Garanţiei comerciale pentru defectare şi furt a Bunului Clientului ca urmare a unui Eveniment. 
Punct de ataşare fix: Parte fixă, imobilă şi ancorată, din piatră, metal sau lemn, care este solidară cu un perete plin sau cu solul şi de care Bunul nu se poate detaşa nici prin ridicare nici prin smulgere.
Reparator agreat: reparator partener al BIGBEN abilitat să expertizeze şi, dacă este cazul, să repare un Bun ca urmare a aplicării Garanţiei comerciale.
Terţi: Orice persoană fizică, alta decât Clientul, soţul/soţia sau concubinul/a ori partenerul său în cadrul unui PACS, ascendenţii sau descendenţii săi.
Valoare iniţială: Valoarea fără taxe a Bunului, care figurează pe factura de achiziţie şi reprezintă o sumă maximă fixă de 499 € TTC.
Furt: Deposedare frauduloasă a Bunului de către un Terţ. Furtul poate reprezenta un Furt prin agresiune, un Furt prin efracţie sau un Furt prin efracţie pe drumul public.
Furt prin agresiune: Furt prin ameninţare sau violenţe exercitate de un Terţ.
Furt prin efracţie: Furt prin forţarea sau distrugerea:
- Oricărui dispozitiv de închidere a unui imobil construit din material dur, închis şi acoperit, a unei locuinţe, unui vehicul,
- Sau, la exterior, a unui dispozitiv Antifurt aprobat care leagă Bunul de un Punct de ataşare fix.


2/ Data intrării în vigoare, durata şi încetarea Garanţiei comerciale

2.1 Data intrării în vigoare a Garanţiei comerciale: Garanţia comercială intră în vigoare de la data achiziţiei Bunului, indicată pe factură.

2.2 Durata Garanţiei comerciale: Garanţia comercială începe la data intrării în vigoare a acesteia, pentru o durată de 12 luni.

Prezentele Condiţii generale sunt trimise clientului, prin e-mail, din momentul intrării în vigoare a Garanţiei comerciale. Clientul se obligă să păstreze documentele pe un suport durabil (înregistrare pe un hard disk).

2.3 Încetarea Garanţiei comerciale: Garanţia încetează în cazul reparării sau înlocuirii Bunului în limitele Garanţiei comerciale aşa cum se indică în articolul 3.

3/ Obiectul şi limitele Garanţiei comerciale

Garanţia comercială are drept obiect garantarea Bunului faţă de Defectare sau Furt.

3.1 Garanţia în caz de Defectare
În caz de Daune materiale accidentale intervenite pe durata Garanţiei comerciale, aceasta prevede repararea sau înlocuirea Bunului asigurat.

Garanţia de defectare nu poate fi activată decât o singură dată pe durata valabilităţii sale.

3.2 Garanţia în caz de Furt.
În caz de Furt intervenit pe durata Garanţiei comerciale, aceasta prevede înlocuirea Bunului.

Garanţia în caz de Furt nu poate fi activată decât o singură dată pe durata valabilităţii sale.

Garanţia comercială nu împiedică Clientul să beneficieze de garanţia legală privind defectele ascunse, prevăzută de articolele 1641 până la 1649 şi 2232 din Codul civil şi de garanţia legală privind defectele de conformitate, prevăzută de articolele L.217-4 până la L.217-16 din Codul consumatorului (conform prevederilor articolului L211-15 din Codul consumatorului, anumite articole din lege privind aceste două garanţii legale sunt reproduse în Articolele 10 din prezentele Condiţii generale).

4/ Modificări

În cazul schimbării Bunului de către BIGBEN, în cadrul garanţiilor legale sau al garanţiei producătorului, Bunul de înlocuire este garantat în aceleaşi condiţii ca Bunul iniţial, dar numai pe durata de valabilitatea a Garanţiei comerciale rămase de parcurs pentru Bunul iniţial şi sub rezerva respectării condiţiilor menţionate mai jos.

Orice modificare privind respectarea condiţiilor (în special modificarea seriei, a modelului, etc.) ulterioară schimbării Bunului în cadrul garanţiilor legale sau al garanţiei producătorului ori în cazul modificării numelui şi/sau adresei trebuie declarată de client, în scris, la următoarea adresă poştală: Affinium – 22 rue Saint Augustin 75002 Paris, sau prin email: contact@affinium.fr, sau prin email: contact@affinium.fr, în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare începând cu data intervenirii evenimentului corespunzător, sub sancţiunea anulării dreptului la garanţie.

5/ Excluderi

Se exclud din Garanţia comercială, în orice caz, daunele rezultate:
• Din evenimente legate de utilizări profesionale (livrare, deplasări profesionale regulate etc.) sau atunci când proprietarul este o persoană juridică (dare în locaţie sau închiriere de către o societate, un hotel etc.);
• Ca urmare a faptului intenţionat sau fraudulos al oricărei alte persoane decât un terţ;
• Din daunele şi furturile survenite în absenţa hazardului;
• Din prejudiciile sau pierderile indirecte suportate de asigurat în timpul sau ca urmare a unui eveniment;
• Din evenimente legate de neglijenţă;
• Din responsabilitatea civilă a asiguratului sau clientului;
• Din folosirea trotinetelor electrice a căror putere motoare este mai mare de 250 W sau care nu se decuplează în mod automat atunci când Bunul atinge viteza de 25 km/h;
• Din folosirea accesoriilor nefixe în special contor, sistem de iluminat, pompă, bidon de apă şi sacoşe;
• Din folosirea accesoriilor fixe nevândute iniţial
În afara excluderilor obişnuite, se exclud, în caz de garanţie de defectare, daunele rezultate din:
• Orice daună rezultată dintr-o modificare sau transformare a Bunului;
• Orice daună legată de uzura Bunului;
• Orice daună suportată de cauciucuri în afară de situaţia în care aceste daune sunt consecinţa unui accident care afectează alte părţi ale Bunului;
• Orice daună rezultată dintr-un incendiu, eveniment climatic, trăsnet, ori dintr-un scurtcircuit sau o expunere la îngheţ;
• Orice daună rezultată din expunerea prelungită a Bunului la apă (oxidare, corodare, încrustare cu rugină, înfundare, depunerea tartrului);
• Daunele rezultate în timpul curselor sau al competiţiilor;
• Orice daună care rezultă dintr-una din garanţiile legale în sarcina producătorului sau distribuitorului;
• Orice daună care rezultă din nerespectarea instrucţiunilor de utilizare şi întreţinere a Bunului care figurează în manualul Producătorului;
• Daunele de ordin estetic, de decolorare, ciupire, pătare, zgârieturi, ciobire, exfoliere, găurire sau desenare cu graffitti a Bunului;
• Orice daună provocată sub influenţa alcoolului (stare definită de un nivel de alcoolemie pedepsit cel puţin cu o contravenţie de clasa a patra – articolele l234-1 şi r234-1 din Codul rutier) sau a unor substanţe sau plante clasificate ca stupefiante (articolul l235-1 din Codul rutier) precum şi ca urmare a refuzului de a se supune unui test de depistare;
• Penele, de orice natură, defecţiunile sau defectele imputabile unor cauze de origine internă Bunului asigurat sau având legătură cu uzura componentelor, oricare ar fi cauza.
În afară de excluderile comune, se exclud, în cazul garanţiei pentru furt, daunele rezultate din:
• Furtul altul decât cel prin agresiune, efracţie sau efracţie pe un drum public;
• Furt prin efracţie pe drum public al Bunului neasigurat printr-un dispozitiv antifurt aprobat la un punct de ataşare fix;
• Furtul bateriei atunci când aceasta este furată independent de Bun, cu excepţia cazului în care bateria constituie un accesoriu fix.


7/ Aplicarea Garanţiei comerciale în caz de defectare

7.1 Cum să informaţi despre defectare?
Clientul va trebui să informeze referitor la defectarea suferită de Bun în termen de 5 zile lucrătoare începând cu apariţia defectării, folosind datele următoare:
- Prin e-mail: forcecare@force-mobility.fr
- Prin internet: forcecare.force-mobility.fr/force-moov

Clientul trebuie să transmită la adresele menţionate mai sus:
- O declaraţie pe propria răspundere în care să prezinte împrejurările exacte şi detaliate ale Defectării (în special data, ora şi locul Evenimentului);
- O fotografie a Bunului defectat.

7.2 Cum se va transporta Bunul defectat?
După primirea documentelor justificative, Clientul va trebui să returneze Bunul, prin mijloace proprii, într-un ambalaj corespunzător pentru transportul în cele mai bune condiţii şi care să protejeze trotineta, prin intermediul unui furnizor de servicii agreat de BIGBEN.
Clientul trebuie să ataşeze coletului:
- Factura originală a Bunului;
- Bunul defectat împreună cu accesoriile sale

7.3 Cum se restituie Bunul?
După primirea Bunului şi sub rezerva excluderilor din garanţie aşa cum sunt indicate în articolul 5, acesta va fi reparat sau înlocuit printr-un Bun echivalent, adică având minim aceleaşi caracteristici tehnice principale (cu excepţia caracteristicilor de marcă, greutate, culoare sau design) şi de preţ.

Bunul va fi trimis Clientului pe cheltuiala BIGBEN, în perioada de timp care i-a fost indicată şi care ţine cont de natura Bunului şi disponibilitatea Bunului de înlocuire.

8/ Aplicarea Garanţiei comerciale în caz de Furt

8.1 Cum să informaţi despre Furt?
Clientul va trebui să informeze referitor la Furtul suferit în termen de 2 zile lucrătoare începând cu data Furtului, folosind datele următoare:
- Prin e-mail: forcecare@force-mobility.fr
- Prin internet: forcecare.force-mobility.fr/force-moov

Clientul trebuie să transmită la adresele menţionate mai sus:

- O declaraţie pe propria răspundere în care să prezinte împrejurările exacte şi detaliate ale Furtului (în special data, ora şi locul Evenimentului);
- Procesul verbal de la poliţie în care trebuie să se menţioneze împrejurările Furtului, precum şi referinţele la Bun (modelul şi seria);
În plus, în caz de Furt prin efracţie:
- Factura pentru dispozitivul Antifurt aprobat care a servit ataşării Bunului la un Punct de ataşare fix şi care a fost rupt în timpul Furtului prin efracţie.

8.2 Cum se trimite Bunul de înlocuire?
Sub rezerva excluderilor de garanţii precum cele indicate la articolul 5, Bunul furat va fi înlocuit de către un Bun echivalent adică având minim aceleaşi caracteristici tehnice principale (cu excepţia caracteristicilor de marcă, greutate, culoare sau design) şi de preţ.

Bunul va fi trimis Clientului, pe cheltuiala BIGBEN, în perioada de timp care i-a fost indicată şi care ţine cont de natura Bunului şi disponibilitatea Bunului de înlocuire.


9/ Cedarea Bunului

Garanţia comercială poate fi cedată de Client, dacă acesta revinde Bunul pe durata lui. Condiţiile Garanţiei rămân nemodificate sub rezerva respectării condiţiilor articolului 4 „Modificări”.

10/ Reclamaţii

În caz de dificultăţi privind condiţiile de aplicare ale Garanţiei comerciale, Clientul trebuie să se adreseze în scris, prin e-mail, la adresa:
- assurance-forcemoov@affinium.fr

Dacă răspunsul dat nu îl mulţumeşte, Clientul are posibilitatea, înainte de a întreprinde orice acţiune în justiţie, să caute o soluţie amiabilă, în special cu ajutorul unei asociaţii pentru protecţia consumatorilor ori al unei organizaţii profesionale din ramură, sau prin orice altă consiliere, la alegerea sa. Trebuie să reţineţi că prin căutarea unei soluţii amiabile nu se întrerupe durata Garanţiei comerciale. Trebuie să reţineţi că, ca regulă generală şi sub rezerva aprecierii tribunalelor, respectarea prevederilor Garanţiei comerciale presupune faptul că Clientul utilizează Bunul în mod normal şi că niciun terţ neagreat de BIGBEN nu va interveni pentru repararea Bunului.

11/ Diverse

Teritorialitate: Prestaţiile care decurg din punerea în aplicare a Garanţiei comerciale se realizează exclusiv în Franţa metropolitană.

Legislaţia aplicabilă – Jurisdicţia competentă: Limba utilizată pe toată durata Garanţiei comerciale este franceza. Relaţiile precontractuale şi prezentele condiţii generale sunt supuse legislaţiei franceze. Orice litigiu rezultat din executarea sau interpretarea prezentelor condiţii generale va fi de competenţa jurisdicţiilor franceze.

Informatică, Fişiere şi Libertăţi:
- Clientul este informat în mod expres privind existenţa şi declară că acceptă prelucrarea automată a informaţiilor normative şi personale colectate referitor la persoana sa de către BIGBEN în cadrul Garanţiei comerciale, precum şi în decursul administrării acesteia. Informaţiile acestea sunt destinate în mod exclusiv BIGBEN şi vor putea fi transmise în vederea administrării şi executării Garanţiei comerciale anumitor furnizori de servicii.
- Clientul are dreptul de acces, opoziţie, corectare şi de înlăturare a informaţiilor în privinţa sa care figurează în fişierele BIGBEN sau al subcontractantului său agreat, conform condiţiilor prevăzute de Legea nr. 78-17 din 06 ianuarie 1978 modificată şi Regulamentului european privind protecţia datelor 2016/679 din 27 aprilie 2016;
Clientul îşi va putea exercita aceste drepturi, dovedind identitatea sa, printr-o scrisoare trimisă la adresa: Affinium – 22 rue Saint Augustin 75002 Paris sau prin email: contact@affinium.fr
- Orice declaraţie falsă sau care contravine legii poate face obiectul unui tratament specific destinat prevenirii sau identificării fraudei.


Garanţiile legale privind defectele ascunse şi defectele de conformitate:
Garanţia comercială nu reduce şi nici nu anulează garanţiile legale privind defectele ascunse (art. 1641 şi următoarele din Codul civil) şi defectele de conformitate (art. L. 211-4 până la L. 211-14 din Codul consumatorilor) şi nu le înlocuieşte.
Articolul 1641 din Codul civil: Vânzătorul este responsabil pentru defectele ascunse ale lucrului vândut care îl fac inutilizabil scopului destinat, sau care diminuează utilizarea în măsura în care cumpărătorul nu l-ar fi achiziţionat, sau ar fi dat un preţ mai mic dacă le-ar fi cunoscut.
Articolul 1648 alineatul 1 din Codul civil: Acţiunea rezultată din viciile descalificatoare trebuie înaintată de achizitor într-un termen de doi ani, începând de la descoperirea viciului

Articolul L 217-4 din Codul consumatorului: Vânzătorul este responsabil de livrarea unui bun conform contractului şi răspunde de defectele de conformitate care există la momentul livrării. Acesta este responsabil de asemenea de conformitatea privind ambalarea, instrucţiunile de montaj sau de instalare atunci când aceasta este pusă în sarcina sa conform contractului sau a fost realizată sub responsabilitatea sa.
Articolul L 217-5 din Codul consumatorului: Pentru a fi conform cu contractul, bunul trebuie:
1° Să fie corespunzător utilizării obişnuite aşteptate de la un bun asemănător şi, dacă este cazul:
- să corespundă descrierii date de vânzător şi să aibă calităţile pe care acesta i le-a prezentat cumpărătorului sub formă de mostră sau model;
- să prezinte calităţile pe care un vânzător le poate aştepta în mod legitim în privinţa declaraţiilor publice date de vânzător, de către producător sau reprezentantul acestuia, în special prin publicitate ori etichetare;
2° Sau să prezinte caracteristicile definite de comun acord de către părţi sau să fie corespunzător oricărei utilizări speciale de către cumpărător, aduse la cunoştinţa vânzătorului şi pe care acesta din urmă le-a acceptat.

Articolul L 217-12 din Codul consumatorului: Acţiunea rezultată din nerespectarea conformităţii se prescrie în termen de doi ani începând de la livrarea bunului

Articolul L 217-16 din Codul consumatorului: Dacă cumpărătorul solicită vânzătorului, în decursul garanţiei comerciale care i-a fost acordată la momentul achiziţiei sau reparării unui bun mobil, o readucere în starea acoperită de garanţie, orice perioadă de imobilizare mai mică de şapte zile se va adăuga duratei garanţiei care rămâne de acoperit. Această perioadă începe să curgă din momentul solicitării intervenţiei sau de la punerea la dispoziţie pentru reparare a bunului în cauză, dacă această punere la dispoziţie este ulterioară solicitării intervenţiei.